Stadgar

Kalmar Pistolklubb

 Svenska pistolskytteförbundet SPSF

Nu gällande stadgar kommer att revideras under 2019.